Provozní řád zrcadlového sálu Městské haly

I. Úvodní ustanovení

1. Město Modřice jakožto vlastník a provozovatel zrcadlového sálu umístěného ve 2. NP Městské haly vydává tento Provozní řád určující specifické zásady chování návštěvníků tohoto sportoviště. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu na sportoviště. Vlastníka zastupuje manažer haly, správce popř. recepční, kteří dohlíží na dodržování podmínek tohoto Provozního řádu, na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických.

II. Užívání sálu

1. Vstup do sálu je umožněn pouze v doprovodu oprávněné osoby (dle smlouvy či rezervace) přes recepci haly, v čistém oděvu a obuvi, která musí mít protiskluzovou podrážkou, která nemůže způsobit na ploše šmouhy či škrábance.

2. V sálu platí přísný zákaz konzumace potravin, včetně žvýkaček. Vlastní nápoje musí být v nerozbitných obalech a musí být uloženy v označených boxech, aby se zabránilo vylití obsahu na plochu.

3. V sálu platí, stejně jako v celé hale, zákaz manipulace s otevřeným ohněm, včetně čajových svíček.

III. Sportovní vybavení

1. Základní sportovní  vybavení a nářadí nezbytné pro sportovní činnost si nájemce zajišťuje sám, není-li ve smlouvě sjednáno jinak. Instalace nestandardního sportovního vybavení či nářadí (zejména takového, které by svými rozměry, vahou nebo nutností upevnění na hrací plochu či do jejího okolí, představovalo riziko poškození majetku pronajímatele či zdraví osob) je možná pouze s předchozím výslovným souhlasem manažera haly.

IV. Technické vybavení

1. S technickým vybavením (osvětlení, ozvučení, topení, spouštění slunečních clon apod.) smí manipulovat pouze vlastníkem pověřená a proškolená osoba.

V. Nesportovní akce

1. V případě konání kulturních akcí či soukromých oslav je plocha sportoviště pokryta ochrannou vrstvou a umožňuje vstup v jakékoli čisté obuvi.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Vstup na sportoviště je dovolen pouze těm osobám, které se seznámily s tímto řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny pracovníků města, popř. pořadatelů akce. Za pronajaté prostory a bezpečnost osob, které se v nich nacházejí, nesou odpovědnost osoby, kterým byly smluvně přiděleny. Za osoby mladší 15 let odpovídá pedagogický dozor, trenér, cvičitel nebo jejich rodiče.

 

Modřice, 01.02.2020
Ing. Josef Šiška, starosta města