Město Modřice, jakožto provozovatel Městské haly Modřice, vydává tento ubytovací řád, který je závazný pro všechny ubytované v objektu Městské haly Modřice (dále jen „Hala“).

Ubytovaná osoba (dále jen „Host“) převzetím klíče od pokoje či ubytováním se v objektu vyjadřuje souhlas s tímto řádem a zavazuje se jím řídit.

Na základě objednávky ubytování je Hostům rezervován pokoj, který je připraven k ubytování mezi 14:00 a 18.00 hodin. Výjimku může povolit pouze manažer Haly. Obsluha recepce ubytuje pouze Hosta nebo skupinu Hostů, kteří se řádně přihlásí, tzn. ihned po příchodu do objektu, předloží obsluze recepce svůj občanský průkaz, pas nebo jiný platný doklad totožnosti.

Vstup do ubytovací části Haly je možný pouze ubytovaným hostům. V době od 22:00 do 06:00 je objekt Haly uzamčen a zabezpečen, vstup je v této době umožněn pouze ubytovaným osobám, a to vchodem pro ubytované, za pomoci klíče, převzatého po zaregistrování na recepci objektu.

Host je povinen pokoj vyklidit a odevzdat v den skončení ubytování nejpozději do 10:00. Výjimky povoluje manažer Haly. Za ztrátu klíče je účtován poplatek 500 Kč.

Provozovatel objektu neodpovídá za ztrátu a škodu na majetku Hosta, která mu vznikla vlastní neopatrností či nedbalostí, nebo na věci odložené mimo prostory k tomu určené. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá Host.

V pokoji nebo společných prostorách objektu nesmí Host bez souhlasu provozovatele objektu přemisťovat zařízení, provádět úpravy a opravy technických zařízení, zasahovat do elektrické, vzduchotechnické nebo vodovodní instalace a ovládání topení. Za škodu způsobenou na majetku provozovatele objektu odpovídá Host v plném rozsahu.

Host je oprávněn užívat zařízení, která jsou v pokoji instalována nebo jsou součástí vybavení pokoje v souladu s pokyny výrobce nebo provozovatele objektu; osobní přenosné elektrické spotřebiče je povinen užívat v souladu s návodem výrobce daného zařízení. Tyto však nesmí být ponechány v el. zásuvce, pokud nejsou aktuálně používány.

Host není oprávněn vcházet do prostor sloužících personálu, dočasně uzavřených, nebo do kterých je označením vstup zakázán.

Host a skupina osob, za kterou odpovídá, jsou povinni zachovávat v době od 22:00 do 06:00 noční klid.

Při odchodu z pokoje je Host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, vypnout všechny spotřebiče, uzavřít okna a dveře. Závady, které na pokoji zjistil, nahlásí ihned po zjištění na recepci objektu. Každý Host je povinen ve všech prostorách objektu šetřit vodou a elektrickým proudem. Za ztrátu, silné znečištění nebo roztržení ložního prádla je Host povinen zaplatit náhradu, vyčíslenou provozovatelem objektu. Znečistí-li Host jakoukoliv místnost tak, že musí být očištěna, je rovněž povinen uhradit náklady s tím spojené.

V případě, že Host odevzdá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, zavazuje se uhradit veškerou způsobenou škodu, která mu bude vyčíslena provozovatelem objektu.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti ve věku do 6 let bez dozoru dospělého. Za bezpečnost dětí do 15 let odpovídá po celou dobu jejich pobytu v Hale jejich doprovod.

V případě, že Host závažným způsobem poruší ubytovací řád (např. porušení nočního klidu, porušení zásad slušného chování apod.), má provozovatel objektu nebo zaměstnanec provozovatele objektu právo ihned ukončit ubytování Hosta a vykázat jej z objektu.

Host je povinen chovat se na pokoji i v ostatních prostorách objektu tak, aby nevznikl požár. S tímto souvisí ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM V CELÉM OBJEKTU, mimo vyhrazených a zřetelně vyznačených prostor! Porušení zákazu má provozovatel objektu právo postihovat peněžitou pokutou ve výši 1.000,- Kč. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody vzniklé v souvislosti s aktivací protipožárního systému.

Host nesmí mít v prostoru objektu zbraně, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky a jedy.

Provozovatel objektu má právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že dojde ke svévolnému zvýšení počtu ubytovaných osob nebo k porušení tohoto řádu. Tím nevzniká právo na vrácení platby za ubytování.

V případě požáru jsou v objektu viditelně označeny únikové cesty a označení směru únikových východů, součástí vybavení pokojů a společných prostor je instalace požární signalizace - poplachový hlásič kouře. Na dobře přístupných a viditelných místech je objekt vybaven přenosnými hasicími přístroji a nástěnnými hydranty. Hasicí přístroje a nástěnné hydranty se smí použít pouze při hašení požáru! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasební techniky v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí apod.), je povinen viník provozovateli objektu uhradit, včetně následného čištění prostor.

Vstup a pohyb zvířat, mimo vodících a asistenčních psů, je v prostoru objektu zakázán.

Host tímto uděluje souhlas provozovateli objektu se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů a v rozsahu záznamů pořízených ve společných prostorách kamerovým systémem se záznamem za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů a za účelem ochrany majetku provozovatele a ubytovaných.

Host je povinen řídit se Návštěvním řádem Městské haly Modřice, Požárními poplachovými směrnicemi, Požárním řádem objektu a Požárním evakuačním plánem objektu, které jsou v prostoru objektu zřetelně vyvěšeny.

Důležitá telefonní čísla:
Hasiči: 150
Záchranná služba první pomoci: 155
Policie ČR: 158
Městská policie Modřice: 156 nebo 602 555 193
Recepce Haly 608 577 099
Manažer Haly 603 808 048