I. Úvodní ustanovení

1. Město Modřice jakožto vlastník a provozovatel herních ploch antukových kurtů, umístěných ve venkovním areálu Městské haly, vydává tento Provozní řád určující specifické zásady chování návštěvníků tohoto sportoviště. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu na sportoviště. Vlastníka zastupuje manažer haly, údržbář, popř. recepční, kteří dohlíží na dodržování podmínek tohoto Provozního řádu, Návštěvního řádu i na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických.

II. Užívání antukové herní plochy

1. Vstup do areálu antukových kurtů je umožněn pouze v doprovodu oprávněné osoby (dle smlouvy či rezervace) přes recepci haly.

2. Pracovníci recepce přidělí sportujícím osobám jednu z šaten vyčleněných pro venkovní prostory.

3. Pro vstup do venkovního prostoru nebo návrat z něj používají sportující osoby výhradně vchod určený pro venkovní prostory. V obuvi, ve které sportují na antukových kurtech, se uvnitř haly pohybují pouze na vstupu a schodišti vedoucím k šatnám pro antukové kurty. Pohyb v obuvi na antuku v jiných prostorách haly je přísně zakázán!

4. Vstup na herní antukovou plochu je možný pouze ve sportovním úboru a obuvi vhodné na antukový povrch. Je zakázáno sem vstupovat v obuvi s výčnělky na podrážce jako jsou kopačky včetně tzv. „turfů“, trekingové obuvi a podobně.

5. Před započetím sportovní činnosti sportující pokropí antukový povrch tak, aby nebyl prašný. Kropení je povinen dělat i během sportovní činnosti v případě velmi teplého počasí v situaci, kdy by se povrch stal prašným.

6. Sportující si zde umístěnou lajnovačkou sám vyznačí obvodové čáry herního prostoru.

7. Po ukončení sportovní činnosti je sportující povinen zarovnat herní i přilehlou antukovou plochu nejprve dřevěnými hrably a následně zametací sítí tak, aby byl povrch rovný. Následně povolí vypnutou síť pomocí napínacího mechanizmu a také tím, že ji vyvlékne z podpůrných kůlů. V případě, že se jedná o poslední tréninkovou skupinu v daném dni, tak provede i jeho nakropení.

8. Veškeré pomůcky na úpravu kurtů jako jsou hadice, lajnovačky, hrabla či sítě je sportující povinen uložit zpět na k tomu určené místo.

9. V celém oploceném venkovním areálu antukových kurtů platí přísný zákaz konzumace potravin. Vlastní nealkoholické nápoje musí být v nerozbitných obalech. Výjimku tvoří pouze konzumace zde prodávaného alkoholu či potravin pro diváky oficiálních soutěžních sportovních zápasů.

10. Jízdní kola nebo obdobné dopravní prostředky nelze parkovat uvnitř oploceného areálu. Tato jsou parkována v stojanech na kola, která jsou mimo oplocený areál.

III. Závěrečná ustanovení

1. Vstup na sportoviště je dovolen pouze těm osobám, které se seznámily s tímto řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny pracovníků města, popř. pořadatelů akce. Za osoby mladší 15 let odpovídá pedagogický dozor, trenér, cvičitel nebo jejich rodiče.

 

Modřice, 30.04.2020
Ing. Josef Šiška, starosta města