I. Úvodní ustanovení

1. Město Modřice jakožto vlastník a provozovatel herních ploch antukových kurtů, umístěných ve venkovním areálu Městské haly, vydává tento Provozní řád určující specifické zásady chování návštěvníků tohoto sportoviště. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu na sportoviště. Vlastníka zastupuje manažer haly, údržbář, popř. recepční, kteří dohlíží na dodržování podmínek tohoto Provozního řádu, Návštěvního řádu i na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických.

II. Užívání antukové herní plochy

1. Vstup do areálu antukových kurtů je umožněn pouze v doprovodu oprávněné osoby (dle smlouvy či rezervace) přes recepci haly.

2. Pracovníci recepce přidělí sportujícím osobám jednu z šaten vyčleněných pro venkovní prostory.

3. Pro vstup do venkovního prostoru nebo návrat z něj používají sportující osoby výhradně vchod určený pro venkovní prostory. V obuvi, ve které sportují na antukových kurtech, se uvnitř haly pohybují pouze na vstupu a schodišti vedoucím k šatnám pro antukové kurty. Pohyb v obuvi na antuku v jiných prostorách haly je přísně zakázán!

4. Vstup na herní antukovou plochu je možný pouze ve sportovním úboru a obuvi vhodné na antukový povrch. Je zakázáno sem vstupovat v obuvi s výčnělky na podrážce jako jsou kopačky včetně tzv. „turfů“, trekingové obuvi a podobně.

5. Před započetím sportovní činnosti sportující pokropí antukový povrch tak, aby nebyl prašný. Kropení je povinen dělat i během sportovní činnosti v případě velmi teplého počasí v situaci, kdy by se povrch stal prašným.

6. Sportující si zde umístěnou lajnovačkou sám vyznačí obvodové čáry herního prostoru.

7. Po ukončení sportovní činnosti je sportující povinen zarovnat herní i přilehlou antukovou plochu nejprve dřevěnými hrably a následně zametací sítí tak, aby byl povrch rovný. Následně povolí vypnutou síť pomocí napínacího mechanizmu a také tím, že ji vyvlékne z podpůrných kůlů. V případě, že se jedná o poslední tréninkovou skupinu v daném dni, tak provede i jeho nakropení.

8. Veškeré pomůcky na úpravu kurtů jako jsou hadice, lajnovačky, hrabla či sítě je sportující povinen uložit zpět na k tomu určené místo.

9. V celém oploceném areálu antukových kurtů platí přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů s výjimkou míst k tomu určených. Toto omezení neplatí pro konzumaci alkoholu prodávaného pro diváky oficiálních soutěžních sportovních zápasů. Vlastní nealkoholické nápoje musí být v nerozbitných obalech.

10. Jízdní kola nebo obdobné dopravní prostředky jako jsou koloběžky nelze parkovat uvnitř oploceného areálu. Tato jsou parkována v stojanech na kola, která jsou mimo oplocený areál.

III. Závěrečná ustanovení

Vstup na sportoviště je dovolen pouze těm osobám, které se seznámily s tímto řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny pracovníků města, popř. pořadatelů akce. Za osoby mladší 15 let odpovídá pedagogický dozor, trenér, cvičitel nebo jejich rodiče.

 

Modřice, 21.04.2021
Ing. Josef Šiška, starosta města