Návštěvní řád sportovišť Městské haly Modřice

I. Úvodní ustanovení

1. Město Modřice je vlastníkem těchto sportovišť:

1.1. Městská hala (dále jen „hala“)

sportovní plochy doplňkové plochy
herní plocha tvořena 3 oddělitelnými hřišti recepce, vstupní foyer a vstupní chodba restaurace
zrcadlový sál tribuna
bazén - soukromý provozovatel šatny
posilovna - soukromý provozovatel sociální zařízení
  síň slávy
  ubytovací část
  restaurace-soukromý provozovatel

1.2. Oplocený areál antukových kurtů.

1.3. Volnočasové hřiště (v zimním období s kluzištěm).

1.4. Umělá plocha (v zimním období s nafukovací halou) a běžecký ovál

1.5. Areál fotbalového hřiště včetně šaten a zázemí včetně budovy evidenční číslo 339 v Modřicích.

2. Město Modřice jakožto vlastník a provozovatel výše uvedených sportovišť vydává tento Návštěvní řád určující základní zásady chování návštěvníků sportoviště, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto Návštěvního řádu je důvodem k zákazu vstupu na sportoviště. Vlastníka zastupuje manažer haly, správce nebo recepční, kteří dohlíží na dodržování podmínek tohoto Návštěvního řádu, na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických. Dohlíží rovněž na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka. Zástupci vlastníka jsou oprávněni nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující některé z těchto výše uvedených podmínek nebo předpisů nebo nerespektující pokyny těchto zástupců.

3. Sportoviště města jsou určena zejména k výuce tělesné výchovy a další zájmové sportovní činnosti žáku modřických škol, ke sportovní činnosti oddílů a sportovních skupin z Modřic i mimo Modřice a ke sportovní, relaxační a kulturní činnosti široké veřejnosti

4. Návštěvní řád je závazný pro všechny osoby pohybující se v prostorách sportovišť bez ohledu na účel jejich pohybu po sportovišti. Pro klienty restaurace, posilovny a bazénu je závazný, pokud se pohybují ve společných prostorách.

II. Základní práva a povinnosti

1. Vstup na sportoviště je povolen pouze osobám k tomu oprávněným dle uzavřené smlouvy (sjednané rezervace) a jejich doprovodu; v případě akcí konaných pro veřejnost je vstup povolen široké veřejnosti dle podmínek pořadatele akce.

2. Vstup na sportoviště je umožněn v místech k tomu určených, do všech prostor v hale je vstup možný pouze přes recepci haly, s výjimkou restaurace a areálu fotbalového hřiště. Provozní pracovníci města jsou oprávněni vyžadovat od osob pohybujících se na sportovištích doklad totožnosti či průkaz člena klubu. Vstup do šaten je povolen 15 minut před začátkem výuky nebo tréninku. Šatny je třeba opustit do 15 minut po ukončení výukové/tréninkové jednotky. Do prostor, v nichž se koná akce určená veřejnosti je vstup umožněn min. 30 před začátkem, tyto prostory je nutno opustit do 30 minut po ukončení akce.

3. Vstup na sportoviště a jejich užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny pracovníků města, popř. pořadatelů akce. Za osoby mladší 15 let odpovídá učitel, trenér, cvičitel nebo jejich rodiče.

4. Bližší podmínky užívání jednotlivých sportovišť stanoví jejich provozní řády.

5. Cena za užívání sportoviště je stanovena v platném Ceníku pronájmů sportovních prostor schváleném Radou města, který je k dispozici v recepci haly a na webových stránkách haly (mestskahala-modrice.cz). Vstupné na akce pro veřejnost stanoví pořadatel.

6. Prostor haly je monitorován kamerovým systémem se záznamovým zařízením.

7. Všechny osoby pohybující se na sportovištích mají povinnost ochraňovat majetek města před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a užívají ho pouze ke schváleným sportovním činnostem. Závady zjištěné během užívání sportoviště mají odpovědné osoby povinnost hlásit na recepci haly.

8. Za způsobenou škodu odpovídá ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad ostatními. Za nezletilé osoby mimo výukovou nebo tréninkovou činnost zodpovídají rodiče nebo jimi pověřená osoba.

III. Všeobecná pravidla užívání sportovišť

1. Na sportoviště je zakázán vstup se psem či jiným zvířetem, s výjimkou psů vodících a asistenčních.

2. Na sportoviště je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných nebo návykových látek.

3. Na všech sportovištích a v jejich těsné blízkosti platí zákaz kouření či používání elektronických cigaret a je zakázána manipulace s otevřeným ohněm. Ke kouření a používání elektronických cigaret je vyhrazen prostor před budovou.

4. Na všechna sportoviště je zakázáno vnášet omamné a návykové látky, výbušniny, zbraně, střelivo, pyrotechnické výrobky, tlakové lahve a oxidující, hořlavé, žíravé/korozivní, zdraví škodlivé a jinak nebezpečné látky a směsi.

5. Na všech vnitřních sportovních plochách je zakázáno konzumovat potraviny, včetně žvýkaček. Vlastní nápoje musí být v nerozbitných obalech.

6. S výjimkou kulturních a podobných akcí je na sportovní plochu umožněn vstup pouze ve vhodné sportovní obuvi a vhodném sportovním oděvu, které nepoškozují povrch a neohrožují ostatní uživatele.

7. S výjimkou plesů, kulturních nebo soukromých akcí platí na všech sportovních plochách zákaz konzumace alkoholických nápojů s výjimkou míst k tomu určených.

8. Ve všech prostorách sportovišť platí zákaz jízdy i vstupu s jízdními koly, koloběžkami a obdobnými dopravními prostředky. Tyto budou umístěny vně sportovišť na místech k tomu určených.

9. Návštěvník sportoviště je ve všech prostorách povinen udržovat pořádek a čistotu, odpadky odhazovat do příslušných sběrných nádob.

10. Trénink v prostorách, které nejsou určeny ke sportovní činnosti, je zakázán.

11. Na všech sportovištích platí zákaz přelézání plotů, zábradlí a branek, používání travnatých ploch a volných prostor v areálech jako „přírodní WC“.

12. Návštěvník je povinen dodržovat předpisy BOZP, předpisy PO a hygienické předpisy.

13. S technickým vybavením (spouštění košů, osvětlení, ozvučení, topení apod.) může manipulovat pouze vlastníkem pověřená osoba.

14. Za pronajaté prostory a bezpečnost osob, které se v nich nacházejí, nesou odpovědnost osoby, kterým byly smluvně přiděleny.

15. V šatnách se doporučuje neponechávat cennosti /mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky, doklady, atd./

16. Lékárnička je umístěna v prostoru recepce. Každý úraz je nutno hlásit na recepci.

 

Důležitá telefonní čísla:
150 Hasičský záchranný sbor
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Police ČR
156 Městská policie
602 555 193 Městská policie Modřice
Recepce Městské haly tel. 608 577 099

 

Modřice, 26.04.2022
Ing. Josef Šiška, starosta města