OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UZAVÍRÁNÍ JEDNORÁZOVÝCH KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMŮ SPORTOVNÍCH PROSTOR

I. Pojmy

Pronajímatel: město Modřice, se sídlem Městského úřadu na nám. Svobody 93, 664 42 Modřice, IČ 00282103

Sportoviště: kterýkoli ze sportovních prostorů v majetku pronajímatele nabízených na webu www.mestskahala-modrice.cz

Zájemce: fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která má zájem o pronájem sportoviště

Spoluhráč: fyzická osoba užívající sportoviště společně se zájemcem a pod jeho garancí

Krátkodobý pronájem: jednorázový pronájem sportoviště v rozsahu max. 29 dnů

Rezervační systém: systém elektronické rezervace sportovišť dostupný na webu www.mestskahala-modrice.cz

II. Podmínky pronájmu

1. Krátkodobý pronájem sportovišť je možné sjednat s pronajímatelem prostřednictvím rezervačního systému. Bezprostřední pronájem je možné sjednat také přímo na místě, tj. na recepci Městské haly, prostřednictvím osoby odpovědné za provoz rezervačního sytému, za podmínky okamžité úhrady nájemného v hotovosti.

2. Zájemce má možnost rezervovat si vybrané sportoviště v neobsazeném čase nejdříve 6 měsíců a nejpozději 1 hodinu před zvoleným časem, a to pomocí rezervačního formuláře, ve kterém uvede své jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní telefon, emailovou adresu, druh sportovní aktivity a počet spoluhráčů. Pokud je zájemce právnickou osobou, uvede také své označení, sídlo, IČ a kontaktní údaje osoby, která za ni jedná.

3. Potvrzení rezervace obdrží zájemce obratem elektronicky na emailovou adresu uvedenou v rezervačním formuláři a současně bude vyzván k úhradě nájemného formou platební brány Go Pay provozované společností GOPAY s.r.o. K úhradě musí dojít nejpozději do 1 hodiny od rezervace, v opačném případě dochází automaticky ke stornu rezervace.

4.Výše nájemného vyplývá z aktuálního Ceníku pronájmu sportovních prostor schváleného pronajímatelem.

5. Zaplacením příslušné částky nájemného je rezervace pro obě strany závazná. Potvrzení o úhradě obdrží zájemce opět elektronicky na emailovou adresu. V případě zájmu o vystavení daňového dokladu, uvede tento požadavek zájemce v rezervačním formuláři. V tom případě bude daňový doklad připraven k vyzvednutí na recepci Městské haly.

6. Zaplacením nájemného zájemce potvrzuje, že se seznámil s návštěvním (provozním) řádem příslušného sportoviště a že se zavazuje jej dodržovat. Zároveň se zavazuje seznámit s jeho obsahem i své spoluhráče.

7. Zrušení zaplacené rezervace není možné. Po dohodě s manažerem haly je možné nejpozději 48 hodin před původně rezervovaným termínem sjednat změnu termínu rezervace.

8. Vrácení zaplaceného nájemného z důvodu neuskutečnění pronájmu je možné pouze z provozních důvodů na straně pronajímatele.

9. V případě poruchy rezervačního systému, kontaktujte recepci městské haly v rámci provozní doby haly – viz. webové stránky haly www.mestskahala-modrice.cz

 

Tyto obchodní podmínky byly schváleny Radou města Modřice 10.12.2019.