I. Úvodní ustanovení

1. Město Modřice jakožto vlastník a provozovatel areálu zatravněného fotbalového hřiště na pozemcích p. č. 992/1 a 992/126, včetně zázemí v budově evidenční číslo 339 v Modřicích, vydává tento Provozní řád určující specifické zásady chování návštěvníků tohoto sportoviště.   Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu na sportoviště. Vlastníka zastupuje manažer haly, údržbář, popř. recepční, kteří dohlíží na dodržování podmínek tohoto Provozního řádu, Návštěvního řádu i na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických.

II. Užívání areálu fotbalového hřiště

1. Vstup do areálu fotbalového hřiště je umožněn pouze v doprovodu oprávněné osoby (dle smlouvy či rezervace) a za přítomnosti pracovníka provozovatele.

2. Pracovníci provozovatele přidělí sportujícím osobám potřebný počet šaten. V rámci zázemí jsou návštěvníci oprávněni využívat sociální zařízení.

3. Vstup na travnatou herní plochu je možný pouze ve sportovním úboru a obuvi vhodné na travnatý povrch. Je zakázáno sem vstupovat v obuvi, která by mohla travnatou plochu poškodit.

4. Veškeré pomůcky na úpravu herní plochy nebo tréninkové pomůcky je sportující povinen uložit zpět na k tomu určené místo.

5. V celém oploceném areálu fotbalového hřiště platí přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů s výjimkou míst k tomu určených. Toto omezení neplatí pro konzumaci alkoholu prodávaného pro diváky oficiálních soutěžních sportovních zápasů. Vlastní nealkoholické nápoje musí být v nerozbitných obalech.

6. V prostorách areálu fotbalového hřiště je zakázána jízda s jízdními koly, koloběžkami a obdobnými dopravními prostředky. Tyto budou umístěny na místech k tomu určených.

III. Závěrečná ustanovení

Vstup na sportoviště je dovolen pouze těm osobám, které se seznámily s tímto řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny pracovníků města, popř. pořadatelů akce. Za osoby mladší 15 let odpovídá pedagogický dozor, trenér, cvičitel nebo jejich rodiče.

 

Modřice, 21.04.2021
Ing. Josef Šiška, starosta města